+31 648737707 info@praktijkvaas.nl

Truske Bouwhuis

Systeemtherapeut
(Ex-)Relatietherapeut

& Supervisor

Ravaasna

Mijn naam is Truske Bouwhuis en ik ben moeder van een volwassen uitwonende dochter. In mijn vrije tijd haal ik veel voldoening uit mijn biologische groentetuin, ga ik graag op stap met mijn camperbus en bridge ik gezellig.

Iets over mij
Jarenlang ben ik werkzaam geweest in buurtmaatschappelijk werk en kinderbescherming. Mijn nieuwsgierigheid en veelzijdigheid hebben mij vervolgens vele jaren verleid tot een breder pallet en zo ben ik ook werkzaam geweest in de zeil charter, agrarisch natuurbeheer, PR & Marketing van een botanische tuin. Al deze ervaring levert mij tot de dag van vandaag een verbredend en verdiepend levensbeeld. En toen ontdekte ik het vak van systeemtherapie. Na het behalen van de Voortgezette Opleiding en de Post-academische titel van systeemtherapeut is dit vak echt ‘mijn ding’ geworden. Tijdens dienstverbanden als systeemtherapeut bij de jeugdklinieken van de Bascule en Triversum, plus nog enkele jaren ambulant bij FACT-teams, heb ik verdere verdieping gevonden in het volgen en behalen van de certificering van EFT-relatietherapeut (Emotional Focused couple Therapie).
Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst het eerste belangrijke sociale systeem. Daarom werk ik vanuit de hechtingstheorie omdat onze hechtingsstijl die we tijdens onze jeugd hebben ontwikkeld het meest terug komt in hoe wij ons later hechten aan onszelf, vrienden, partner, kind(eren) etc.

Iets over systeemtherapie en (ex-)relatietherapie.
Systeemtherapie of gezinstherapie is een benadering in de psychotherapie die zich richt op de interacties tussen individuen en hun omgeving. In plaats van alleen het individu te behandelen wordt het hele systeem waarin de persoon leeft, zoals het gezin, de familie, de vriendenkring, of de werkomgeving, beschouwd als een belangrijke factor bij het begrijpen en aanpakken van ervaren problemen.

Het kernidee van systeemtherapie is dat wij altijd in relatie tot een ander /anderen leven en dat een ervaren probleem daarom vaak niet op zichzelf staat maar een gevolg is van de dynamiek en interactie tussen persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Zonder dat dit meestal de bedoeling is, kunnen er in deze wederkerigheid ook patronen ontstaan die het welbevinden zo negatief beïnvloeden dat dit te ongewenste ontregeling met zich mee brengt. Die ontregeling kan zowel bij het individu als tussen het individu en diens omgeving ontstaan. Vaak gaat dit gepaard met relationele verwijdering en verlies van verbinding. Systeem- en Relatietherapeuten helpen jou, u en jullie om de problemen te begrijpen in de context van deze relaties en om gezonde interactiepatronen te ontwikkelen.

Waarom systeemtherapie en relatietherapie in een GGZ-praktijk Jeugd?
Bij GGZ-Jeugd wordt de jeugdige aangemeld als er met of door de jeugdige problemen ervaren worden die een bepaalde periode niet meer zelf opgelost kunnen worden. Meestal krijgt de jeugdige individuele therapie en houdt de behandelaar met de ouders contact over de behandeling. Soms wordt bij de intake en soms wat verder in de behandeling gezien dat de problematiek met of van de jeugdige niet op zichzelf staat. In gezinstherapie wordt met de jeugdige, ouder(s) en relevante gezinsleden onderzocht hoe de onderlinge relaties zijn gegroeid, wie wat als probleem ervaart, en hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Welke reacties en patronen daaraan verbonden zijn. Door die patronen te herkennen en er iets aan te veranderen, kan het gezin vaak weer verder met de ontwikkeling als gezin, en kunnen de gezinsleden vaak weer verder met de individuele ontwikkeling.
Een van de belangrijkste technieken in systeemtherapie is daarom het herkaderen van problemen vanuit een systeemperspectief, waarbij de nadruk ligt op het veranderen van interactiepatronen en verbinden in plaats van individuele kenmerken. Dit kan leiden tot diepgaande veranderingen binnen het hele systeem en bijdragen aan het verbeteren van de algehele gezondheid en welzijn van jou, u en jullie.

Indien er sprake lijkt te zijn van (ex-)relatieproblematiek die een te grote belasting vormt op de kwaliteit van het ouderschap en daarmee op de ontwikkeling van de jeugdige(n), dan kunnen er enkele sessies gewijd worden aan die (ex-)relatieproblematiek zodat de samenhang inzichtelijk wordt en dit reden geeft tot gedragsverandering in de dynamiek. Blijkt dit in de tijd niet haalbaar dan worden de (ex-)echtelieden/ouders doorverwezen naar de GGZ-Volwassenen of elders.

Supervisie systeemtherapie
Degene die in opleiding is tot systeemtherapeutisch medewerker of systeemtherapeut, of die al in die functie werkt maar verdiepende reflectie op het werk wil, kan bij mij terecht voor supervisie.